បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: វេទមន្ត

Change or not Change!

Advertisements

What is the smallest integer?

What is the smallest integer greater than 0 that can be written entirely with zeros and ones and is evenly divisible by 225?

Answer: អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

How old are they?

Person x and y have the following conversation:

x: I forgot how old your three kids are.
y: The product of their ages is 36.
x: I still don’t know their ages.
y: The sum of their ages is the same as your house number.
x: I still don’t know their ages.
y: The oldest one has red hair.
x: Now I know their ages!

Answer: អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

រក​គំរូផលបូកលេខ​

គេមានលេខ​ 41 ។ បើយគេយកលេខ 41 បូកនឹង ចម្រាស់លេខនេះគឺ 14 នោះគេទទួលបាន 41+14 = 55 ដែល​
55 ចែកដាច់នឹងលេខ 5 ។ ប៉ុន្តែមិនមានលេខ​ច្រើនទេ ដែល​មានគំរូដូច​នេះ(ចំនួនណាមួយ បូកនឹងចម្រាស់លេខរបស់វា បានលទ្ធផល​ជាលេខ​ដែល​​ចែកដាច់នឹង5)
ឧទាហរណ៍ 27 + 72 = 99 ដែល 99 ចែកមិនដាច់នឹង 5 ទេ។

តើមានចំនួនទាំងអស់​​ប៉ុន្មានដែលតូចជាង 100 មានគំរូដូចខាងលើនេះ?

ចែកដាច់នឹង ១៨? (ស្វ៊ីត)

គេមានគំរូស៊្វីត៖

18, 108, 1008, 10008, 100008, …

ស្រាយបញ្ជាក់ថា គ្រប់តួនីមួយៗរបស់ស្វ៊ីតនេះ ចែកដាច់នឹង ១៨ ជានិច្ច!