បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: វប្បធម៌ទូទៅ

អត្រាកំណែវប្បធម៌ទូទៅសិស្សពូកែទូទាំង​ប្រទេស ២០១៤

1 2-1 2-2 3 4 5 6 7

Advertisements

វិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅសិស្សពូកែទូទាំងខេត្ត​កណ្តាល ២០១៤

culture

វិញ្ញាសា​វប្បធម៌ទូទៅ​សិស្សពូកែ​ទូទាំងខេត្តកំពត ២០១៤

kampot_culture

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា+វប្បធម៌ទូទៅប្រចាំស្រុក​កំពង់ត្រាច-កំពត ២០១៤

1 c

អរគុណដល់ប្អូន Theara Mey សម្រាប់វិញ្ញាសានេះ!

វិញ្ញាសា វប្បធម៌ទូទៅ អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ប្រលងគ្រូបឋម និងមតេយ្យ ២០១៣

culture-khmer 2013