បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: លំហាត់​ប្រចាំថ្ងៃ

How many different ways…?

How many different ways can 2 students be seated in a row of 4 desks, so that there is always at least one empty desk between the students?

  • A   2
  • B   3
  • C   4
  • D   6
  • E    12
Advertisements

ចំណោទ ថ្លឹងកាក់

គេ​មានកាក់ចំនួន 9 ហើយគេដឹងថាមានកាក់មួយក្លែងក្លាយដែលមានទម្ងន់ស្រាលជាងគេ ។
បើយើងមានជញ្ជីង​ថ្លឹង​​ដូច​រូ​បភាពខាង​ក្រោម​នេះ តើអ្នក​​ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? ដើម្បី​រក​កាក់ក្លែងក្លាយនោះឲ្យឃើញ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លក្ខខណ្ឌ៖ គេ​អោយថ្លឹង​តែ 2 ដង ប៉ុណ្ណោះ !

លំហាត់ដកស្រង់ពី G-MAT

A number of bricks were purchased to build fireplace, at a cost of 40 cents each, but only ¾ of them were needed. If the unused 190 bricks were returned and their cost refunded, what was the cost of the bricks used to make the fireplace?

កំសាន្ត​ប្រាជ្ញា (២)

មានមនុស្ស 5 នាក់ A-E មានបីនាក់ជាមនុស្សកុហក់ ២ នាក់ទៀតជាអ្នកមិននិយាយ​កុហក។

  • A ប្រាប់ថា B និយាយកុហក
  • B ប្រាប់ថា C និយាយកុហក
  • C ប្រាប់ថា E និយាយកុហក
  • D ប្រាប់ថា A និង B និយាយកុហក
  • E ប្រាប់ថា A និង D មិននិយាយកុហក

តើ​អ្នកស្មោះត្រង់ 2 នាក់នោះ​ជានរណាខ្លះ ?

Lecture Notes on Mathematical Olympiad Courses for Junior Section 2

លំហាត់ដក​ស្រង់ពីសៀវភៅ Lecture Notes on Mathematical Olympiad Courses for Junior Section 2