បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ប្រស្នា

កម្សាន្តជាមួយ IQ Test

Advertisements

ល្បងប្រាជ្ញា​ផ្ទេរទឹកពីក្អម

ចុចលើរូបដើម្បីចូលលេង!

Change or not Change!

Trick Questions (1)

There is a casino and it has 4 gates (let’s name them as gate A, B, C and D). Every time you come inside the casino, you have to pay $5 and every time you leave the casino, you again have to pay $5. Also know that, whatever amount of money you carry with you inside the casino, it doubles. For example if you carry $5, it will become $10. You have to go inside the casino through gate A, come out of B, again go inside the casino through gate C and finally come out of gate D. Now, how much money should you carry inside the casino so that when you finally come out of the gate D, you should be left with no (zero amount) money?

(see the answer below)

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

IQ Test

ពិនិត្យមើលគំរូលេខខាងក្រោម ហើយបំពេញត្រង់សញ្ញា ? នូវលេខដែលត្រឹមត្រូវ!

 

9 = 4, 21 = 9, 22 = 9, 24 = 10, 8 = 5, 7 = 5, 99 = 10, 100 = 7, 16 = ?, 17 = ?