បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ប្រលងឆមាស

អត្រាកំណែ ឆមាសទី១ គណិតទី១២ វិ.អង្គប្រីយ៍ ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

Advertisements

សេចក្តី​ណែនាំពី​ការរៀប​ចំប្រលង​​សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ ២០១៣-២០១៤

1 2 3 4 5 6 7 8

អរគុណដល់លោកគ្រូ ពិសិដ្ឋ​ សម្រាប់ឯកសារនេះ

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា​​​​ប្រលងឆមាសទី២ ថ្នាក់ទី១២-ផ្នែកសង្គម (២៥-មិថុនា-២០១៣)

Math-sem2-2013-social

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា​​​​ប្រលងឆមាសទី២ ថ្នាក់ទី១២ (២៦-មិថុនា-២០១៣)

វិញ្ញាសាផែនដីវិទ្យា​​​ប្រលងឆមាសទី២ ថ្នាក់ទី១២ (២៥-មិថុនា-២០១៣)

Earth