បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ទូទាំង​សាលា​

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រចាំវិទ្យាល័យ​ពោធិ៍សាត់ ២០១៤

pursat hs

Advertisements

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រចាំវិទ្យាល័យក្រូចឆ្មារ ២០១៤

Krouch chhmar

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រចាំវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ-កំពង់ចាម ២០១៤

k. cham sihanuk

វិញ្ញាសា​​សិស្ស​ពូកែគណិតវិទ្យា​​ប្រចាំវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួង-ព្រៃវែង ២០១៤

ang doung

អរគុណដល់ Roth sihak សម្រាប់វិញ្ញាសានេះ!

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទី ៩-១២ ប្រចាំវិទ្យាល័យ ហ.ស សេរីភាព-កណ្តាល ២០១៤

9 hs serey pheap