បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: តាកែវ

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទី៩ ទូទាំងខេត្តតាកែវ ២០១៤

1 2

Advertisements

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសិស្សពូកែទូទាំងខេត្ត​តាកែវ ២០១៤

tk201411

tk20142 អរគុណដល់ប្អូនប្រុស មេង សាយ សម្រាប់វិញ្ញាសានេះ!

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសិស្សពូកែប្រចាំស្រុក​សំរោង ២០១៤

samrong

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រចាំស្រុក​ត្រាំកក់-តាកែវ ២០១៤

1 2

អរគុណដល់ប្អូនប្រុស ម៉េង សាយ សម្រាប់ប្រធានវិញ្ញាសានេះ

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទី១២ ទូទាំងខេត្តតាកែវ

1 2

អរគុណដល់លោកគ្រូ អ៊ឹម ឈុនហោ​ គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យសមេ្តចឪស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ  សម្រាប់វិញ្ញាសានេះ!