បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: តក្កវិទ្យា

លំហាត់តក្កវិទ្យា ប្រលងចូលសាលាតិចណូ (I.T.C) 2010

1

ពន្យល់៖ លំហាត់ទី 1៖  2 – 5 – 14 – 41 – 122 – ?

យើងមើលពីគម្លាតរវាងតួលេខទាំងនេះ៖ 5-2 =3=3^1 ; 14-5=9=3^2 ; 41-14=27=3^3 ; 122-41=81=3^4 …. ដូចនេះលេខបន្ទាប់ត្រូវតែ
x-122=3^5 នាំឲ្យ x= 243+122= 365 ដូចនេះលេខបន្ទាប់គឺ លេខ 365

ពន្យល់៖ លំហាត់ទី 2៖  5 – 17 – 41 – 89 – 185 – ?

យើងមើលពីគម្លាតរវាងតួលេខទាំងនេះ៖ 17-5 =12 ; 41-17=24=12×2 ; 89-41=48=24×2 ; 185-89=96=48×2 ;  …. ដូចនេះលេខបន្ទាប់ត្រូវតែ
x-185=96×2=192 នាំឲ្យ x= 192+185= 377 ដូចនេះលេខបន្ទាប់គឺ លេខ 377

ពន្យល់៖ លំហាត់ទី3៖  យើងត្រូវពិនិត្យមើលការេខ្មៅតូចៗ នៅក្នុងកាឡោនការេធំទាំង១៦កាឡោន។ ហើយប្រៀបធៀបការរំកិលរបស់ការេ​ខ្មៅក្នុងរូបទី ១ ទៅ រូប ទី ២ ហើយ ទៅរូបទី ៣ នោះយើងនឹងអាចទាញបាន រូបទី ៤ ដែលត្រូវរកនឹងឃើញចម្លើយមិនខាន។
មើលរូបទី ១ ការេតូចដែលនៅខាងក្រោមខាងស្តាំបង្អស់ត្រូវបានរំកិលតាមទិសអង្កត់ទ្រូងការេធំ ទៅឆ្វេង ១ ឯកតា ចេញជារូបទី២។
ហើយរូបទី ១ ដដែល​ការេតូចដែលនៅលើគេខាងឆ្វេង រំកិលចុះក្រោមមួយឯកតាត្រួតនឹងការេខ្មៅមួយជួរទីពីរ ដូចនឹងរូបទី២។
ក្នុងរូបទី ២ ការេតូចដែលរំកិល១ឯកតាតាមទិសអង្កត់ទ្រូងទៅឆ្វេង បានរំកិល១ឯកតាទៀតទៅទីសខាងឆ្វេងដដែល ហើយត្រួតនឹងការេខ្មៅជួរទីពីរ ចេញជារូបទី ៣។
ដូចគ្នាដែរ ការេខ្មៅដែលរំកិលចុះក្រោមនោះបានរំកិលចុះក្រោមមួយឯកតាទៀតចេញជារូបទី៣។
ដូចនេះ ការរំកិលរបស់ការេខ្មៅទាំងពីរនៅរក្សាទិសដដែល ហើយរូបទី៤ ដែលត្រូវជ្រើសរើសនោះគឺ រូប “គ”។ ចម្លើយគឺ “គ” ។

ពន្យល់៖ លំហាត់ទី4៖  យើងត្រូវប្រៀបធៀប រូបទី ១ និងរូបទី ៣ ហើយ រូបទី ២ និង រូបទី៤ ។
រូបទី១ វិលជុំ ១៨០ ដឺក្រេ ធៀបនឹងអក្ស័អរដោនេ (oy) ចេញជារូប ទី ៣ ។ ដូចគ្នាដែរ រូបទី ២ វិលជុំវិញអក្ស័ (oy) ១៨០ ដឺក្រេ ចេញជារូបទី ៤។ ដូ​ចនេះចម្លើយគឺ “គ” ។

2

ពន្យល់៖ លំហាត់ទី ៥៖  មើលប្រមាណវិធីទី ១៖ ការេមានជ្រុង ៤ ត្រីកោណមានជ្រុង ៣ ដូចនេះ 4 + 3 = 7
ប្រមាណវិធីទី ២ ៖  រង្វង់ គ្មានជ្រុង ចាត់ទុក ជ្រុងស្មើ 0 ហើយ បញ្ចកោណជ្រុង ៥ និង ត្រីកោណជ្រុង ៣ យើងបាន 0 + 5 + 3 = 8
ធ្វើដូចគ្នាយើងបាន ប្រមាណវិធីទី ៣ គឺ៖ 3 + 0 + 4 + 6= 13 ដូចនេះចម្លើយគឺ “ក=13” ។

ពន្យល់៖ លំហាត់ទី ៦៖   ត្រីកោណមានជ្រុង៣ នោះ 36/3=12 ; ការេមានជ្រុង ៤ នោះ 36/4=9 ; នាំអោយ ឆកោណមានជ្រុង ៦ នោះ 36/6=6 ដូចនេះចម្លើយគឺ “ឃ=6” ។


3 4

Ans

(…. ខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យបានគ្រប់លំហាត់នៅពេលខ្ញុំទំនេរ…សូមរងចាំអាន! អរគុណ! )

Advertisements

កម្សាន្តជាមួយ IQ Test

Trick Questions (1)

There is a casino and it has 4 gates (let’s name them as gate A, B, C and D). Every time you come inside the casino, you have to pay $5 and every time you leave the casino, you again have to pay $5. Also know that, whatever amount of money you carry with you inside the casino, it doubles. For example if you carry $5, it will become $10. You have to go inside the casino through gate A, come out of B, again go inside the casino through gate C and finally come out of gate D. Now, how much money should you carry inside the casino so that when you finally come out of the gate D, you should be left with no (zero amount) money?

(see the answer below)

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

IQ Test

ពិនិត្យមើលគំរូលេខខាងក្រោម ហើយបំពេញត្រង់សញ្ញា ? នូវលេខដែលត្រឹមត្រូវ!

 

9 = 4, 21 = 9, 22 = 9, 24 = 10, 8 = 5, 7 = 5, 99 = 10, 100 = 7, 16 = ?, 17 = ?

 

គណិតវិទ្យា-ការចែកមរតក

A man has $1,000,000 he wishes to divide up in his will. He wants to give each person named in his will an amount of money, in dollars, which is a power of 7 ($70=$1, $71=$7, $72=$49, $73=$343, …).

He does not want to give more than six people the same amount. How can he divide the money?

Answer: អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ