បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ខេត្ត​-ក្រុង

អត្រាកំណែ ឆមាសទី១ គណិតទី១២ វិ.អង្គប្រីយ៍ ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

Advertisements

វិញ្ញាសា សិស្សពូកែ គណិតទី១២​ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ៥ មិនា ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

វិញ្ញាសា សិស្សពូកែ គណិតទី៩​ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ៥ មិនា ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា ទូទាំងខេត្ត កំពង់ធំ ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

វិញ្ញាសា សិស្សពូកែទូទាំងខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!