បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: កំសាន្តគណិតវិទ្យា

កម្សាន្តជាមួយ IQ Test

Advertisements

Change or not Change!

Trick Questions (1)

There is a casino and it has 4 gates (let’s name them as gate A, B, C and D). Every time you come inside the casino, you have to pay $5 and every time you leave the casino, you again have to pay $5. Also know that, whatever amount of money you carry with you inside the casino, it doubles. For example if you carry $5, it will become $10. You have to go inside the casino through gate A, come out of B, again go inside the casino through gate C and finally come out of gate D. Now, how much money should you carry inside the casino so that when you finally come out of the gate D, you should be left with no (zero amount) money?

(see the answer below)

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

លំហាត់ទិញ ឪឡឹក

អ្នកលក់ឪឡឹកម្នាក់ កំណត់លក់ ឪឡឹកតូចពីរផ្លែ ថ្លែស្មើឪឡឹកធំមួយផ្លែ ។ ដោយដឹងថាកាំឪឡឹកធំស្មើ ៤ដង កាំឪឡឹកតូច ។ តើអ្នកទិញត្រូវជ្រើសរើសឪឡឹកប្រភេទ​មួយណា ដើម្បើអោយបាន​ចំណេញ ?

អរគុណ dengyeng ​(យៀង) ដែលបានសួរលំហាត់នេះ។

គណិតវិទ្យា-ការចែកមរតក

A man has $1,000,000 he wishes to divide up in his will. He wants to give each person named in his will an amount of money, in dollars, which is a power of 7 ($70=$1, $71=$7, $72=$49, $73=$343, …).

He does not want to give more than six people the same amount. How can he divide the money?

Answer: អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ