បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: កំពត

វិញ្ញាសា វប្បធម៌ទូទៅ សិស្សពូកែទូទាំងខេត្តកំពត ៣ មិនា ២០១៥ (ថ្នាក់ទី៩+១២)

9 cul

12 cul

Advertisements

វិញ្ញាសា សិស្សពូកែទូទាំងខេត្ត កំពត ៣ មិនា ២០១៥ ថ្នាក់ទី៩

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល

វិញ្ញាសា សិស្សពូកែទូទាំងខេត្តកំពត ៣ មិនា ២០១៥ វិ.ទី១ ថ្នាក់ទី១២

ចុចលើ តំណ ដើម្បីចូលមើល៖ ចុចទីនេះ

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែ (គណិត រូប ខ្មែរ) ប្រចាំស្រុកទឹកឈូ ២០១៥

1

2

3

វិញ្ញាសា​វប្បធម៌ទូទៅ​សិស្សពូកែ​ទូទាំងខេត្តកំពត ២០១៤

kampot_culture