បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

ទាញ​ឯកសារ

អ្នកអាចទាញយកនូវ ប្រភេទលំហាត់ គណិតវិទ្យា អូឡាំព្យាដ នានា ជុំវិញពិភពលោកបាននៅទីនេះ៖

girl_book

 • A Collection of Math Olympiad Problems in Hong Kong Download
 • Canadian Mathematical Olympiad (1969-1993 Win Rar) Download
 • CMO (1969-2009) Download
 • British Mathematical Olympiad (1993-2009) Download
 • Mathematical Olympiads Correspondence Program (MOCP)  Download
 • Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO 1989-2006) Download
 • Canadian Open Mathematics Challenge (COMC) Download
 • Math Book Download Download
 • Mathematical Olympiads in China Problems and Solutions (274 Pages សៀវភៅល្អ) Download
 • 360 Problems of Mathematical Contests Download
 • RMO Questions 1990-2007

RMO-1990, RMO-1991, RMO-1992, RMO-1993, RMO-1994, RMO-1995, RMO-1996, RMO-1997, RMO-1998, RMO-1999, RMO-2000, RMO-2001, RMO-2002, RMO-2003, RMO-2004, RMO-2005, RMO-2006, RMO-2007.

 • INMO Questions 1989-2008:

INMO-1989, INMO-1990, INMO-1991, INMO-1992, INMO-1993, INMO-1994, INMO-1995, INMO-1996, INMO-1997, INMO-1998, INMO-1999, INMO-2000, INMO-2001, INMO-2002, INMO-2003, INMO-2004, INMO-2005, INMO-2006, INMO-2007, INMO-2008.

វប្បធម៌ទូទៅ

Advertisements
%d bloggers like this: