បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

គណិតវិទ្យា​ពិភពលោក

ខាងក្រោមនេះ គឺ​ជា Link ដែលនាំលោកអ្នក​ទៅកាន់គេហទំព័រ គណិតវិទ្យាពិភពលោក៖

 1. International Mathemmatical Olympiad (IMO)
 2. IMO (1995-2009)
 3. IMO (Problems,Results)
 4. Math Olympaids
 5. United States of America Mathematical Olympiad
 6. Bangladesh Mathematical Olympiad
 7. British Mathematical Olympiad (Round1, Round2)
 8. The Mathematical Association of America
 9. RMO Questions 1990-2007 និង INMO Questions 1989-2008
 10. MathLinks Everyone
 11. Poland in Mathematical Olympiads
 12. Manhattan Mathematical Olympiads
 13. American Mathematics Competitions
 14. Canadian Mathematical Society Competitions
 15. Canadian IMO Participation
 16. United States of America Mathematical Olympiad
 17. USAMO
 18. Mathematical Olympiads Challenges (E-Book)
Advertisements
%d bloggers like this: