បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

វិញ្ញាសាប្រលងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ផ្នែកវិជ្ជបណ្ឌិត ២០១៥

1 2 3

វិញ្ញាសាប្រលងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ផ្នែកឆ្មបមធ្យម ២០១៥

សម័យប្រលង ២៦ កក្កដា ២០១៥

១ (1) ១ (2)

វិញ្ញាសាប្រលងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ២០១៥

សម័យប្រលង ២៦ កក្កដា ២០១៥

agriculture1 agriculture2

អត្រាកំណែ ឆមាសទី១ គណិតទី១២ វិ.អង្គប្រីយ៍ ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

គណិតវិទ្យាទី៩ ប្រមាណវិធី លើ រ៉ាឌីកាល់ (វីដេអូ)

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,552 other followers